Home

10. melléklet a 10/2015. (vii. 30.) hm rendelethez nyomtatvány

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet - jogiportal.h

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet. a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról. A jogszabály hatályon kívül helyezve 10. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez. Háziorvosi, alapellátást végző orvosi tájékoztatás. Tisztelt Háziorvos - Alapellátást végző orvos Úr/Úrhölgy A szerződéses katonai szolgálatra történő jelentkezést követően a toborzó irodán megkapom a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 10. mellékletében található háziorvosi igazolást. Ezt az igazolást a háziorvos tölti ki, majd a kitöltött igazolással (nem lehet 1 hónapnál régebbi) vissza kell mennem a toborzó irodába 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 7 260 0 7 260 12 A/III/1a - ebb ől: tartós részesedések jegybankban 0 0 0 13 A/III/1b - ebb ől: tartós részesedések társulásban 0 0

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáró 3 Melléklet a 24/2001. (X. 20.) HM rendelethez - A) A fizikai alkalmassági követelmények mozgásanyagához HM rendelethez. 14 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 1. §. 15 10/2015. (VII 1. melléklet a 10/2019. (VII. 30.) MvM rendelethez 1. A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 09982 Szűcsi megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: (Település-azonosító törzsszám Név Területi jelzőszám Jogállás 2005 Statisz-tikai nagy.

Alkalmassági vizsgálat :: A honvédség kapuj

8. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez. A) A fizikai kondicionális követelmények vizsgálatának szabályai 5. Az erő-állóképességi gyakorlatok végrehajtása: b) Térdelő-fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás gyakorlat A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1-15., 24., 31-33., 36 és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2., a 4. és a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 17. 2. melléklet az 1/2020. (I. 17.) HM rendelethez 9. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja I. Az alapösztöndíj szorzószáma havonta A B 1. szakaszrangidős altiszti feladatok ellátására kijelöltek esetén 0,60 2. rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetén 0,5

10. melléklet a /2015. () önkormányzati rendelethe

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014 10. melléklet a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelethez Nukleáris Biztonsági Szabályzatok BUDAPEST, 2020. JÚLIUS 15 (VII. 15.) HM rendelet egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. 2021.07.17. a 4. alcím és a 6. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján,.

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magya 1. melléklet a 10/2020. (VI. 18.) HM rendelethez 1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:10 mezője helyébe a következő mező lép: (G Kifizetésben részesülők köre) (10) hadisírgondozási és hadisírkutatási feladatokat ellátó egyesületek, alapítványok és az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezete Melléklet a 10-2015-04-28 rendelethez.zi 5. Zrínyi Ilona Óvoda 8 950 991 -17 417 -7 476 5 848 5 848 8 950 0 991 -17 417 0 5 848 -1 628 6. Gáthy Zoltán Városi Könyvtár 5 049 81 -1 474 3 656 -2 542 -2 542 5 049 0 81 -1 474 0 -2 542 1 114 7. Dr. Mosonyi A. Gondozási K. 7 973 749 -9 010 -288 -390 -390 7 973 0 749 -9 010 0 -390 -678 8 7. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez Szerz ődés odaítélésér ől szóló hirdetmény 1. a) Az ajánlatkér ő neve, címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Telefon: 373-1661; Fax: 373-1798 b) A választott eljárás

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság marcali épületének energetikai korszerűsítése Mennyisége 5. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez 1 Fegyverzeti anyagok beszerzése a NAV részére 5 részteljesítésben tárgyban a 228/2004. (VII.30.) Korm. rendelet alapján lefolytatásra kerül ő eljárásban a részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció módosítása 1

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

10. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 9. melléklet a 92./2011.(XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 2

7. számú melléklet a 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelethez Szerz ıdés odaítélésér ıl szóló hirdetmény 1. a Az ajánlatkér ı neve, címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Telefon: 373-1661; Fax: 373-1798 b) A választott eljárás 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 6/2017. (VI. 8.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (2) bekezdés a) pontját Harmat utca HM ingatlanrendezés, csapadékvíz elvezetés és útépítés kivitelezés II. ütem 8. sz. főút Vadaspark fejlesztési területe közötti K-Ny-i irányú bekötőút tervezése Vörösmarty tér, Földhivatal mögötti terület rendezésének tervezése, engedélyezés 7. melléklet 92/2011.(XII. 30.) NFM rendelethez . 67+59 hm szelvényei között 290 m hosszon, valamint. 3. 3.1.10 Mért rendszerek üzemeltetése 4 023 301 4 023 301 - - - 4 023 301 3. 3.1.12 Kamerarendszerek üzemeltetése, átépítése, javítása 6 666 707 - 6 666.

Honvédségnél alkalmasságin a női fekvőtámasz hogyan szabályos

2. melléklet a 7/2015 (X.OI) önkormányzati rendelethez Változás bejelentési nyomtatvány Kérelmezó ingatlanhasználó családi- és utóneve: Kérelmezó ingatlanhasználó lakóhelye: Kérelemmel érintett ingatlan címe: Változás oka: 10/2/2015 9:19:26 AM. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Hatály: 2019.I.1. - 2019.I.1. 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e I. 10/2015 (VII. 30.) HM rendelet A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról, 12. §testalkati mutatók mérése, 4. Melléklet A) pontja 1. Annak a honvédnek, aki a testalkati ajánlás paramétereitől eltérő mutatókkal rendelkezik, fe

10. számú melléklet. a 18/2003. (V. 7.) HM rendelethez 1 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. Author: Hanna Dudásné 13 downloads 59 Views 69KB Siz 10.5. melléklet a 10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Megnevezés 0-90 napon túli 91-180 nap 181-360 napon 360 napon túli Értékvesztés összesen Építményadó 10 993 11 804 82 643 105 440 Iparűzési adó 3 4 571 1 410 22 523 28 507 Gépjárműadó 7 197 165 2 046 2 415 Talajterhelési díj 22 75 2 700 2 79 10. 1. melléklet az 1/2017. (11. 15.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez Fizetendó t Összesen 335+ÁFA=430 380 +ÁFA=480 250+ÁFA= 320 320+ÁFA= 410 600,50 Étkezési forma Óvodás gyerek napi háromszori étkezés: Iskolás gyerek napi háromszori étkezés részétkezés Egységes szerkezetben: 7/2015. (VIII.15.) - a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról; 10/2015. (IX.20.) - az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról; Melléklet a 10/2015.

Kérelem nyomtatvány - 3. sz. melléklet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelethez Korm. rendelethez Egyéb fontos tudnivaló - 10. sz. melléklet a 19/2009.(I.30.) Korm. rendelethez - 23/A. sz. melléklet a 273/2007.(X.19.) Korm. rendelethez - 23/B. sz. melléklet a 273/2007.(X.19.) Korm. rendelethez . Egyéb fontos tudnivalók . A fenti nyomtatványok beszerezhetők a szolgáltatók ügyfélszolgálatain vagy letölthetők az internetről. A nyomtatványok.

20/2018. (XII. 28.) HM rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

  1. 7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 87. szám 8289 A 285/2015. (VI. 23.) KE határozata CLXII. törvény 3. (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára dr. Kollár Emesét a július 1. napjától június 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem
  2. A programvezető előadásában ismertette a HTP célját, módszereit, műszereit, a jövőbeni terveket és a vonatkozó jogszabályi hátteret (10/2015. (VII. 30.) HM rendelet, 12. §, 3. melléklet N, O, P és a 4. melléklet A), B) pontjai), míg Dr. Györe István egy folyamatábrán keresztül szemléltette a jövőbeni végrehajtási.
  3. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez 2015.11.13 2015.12.10 Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Változá
  4. 4. melléklet a 8/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉV Adatok 1.000.- Ft-ban Megnevezés A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Kormányzati.
  5. HM utasítás. a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos. 38/2019. (V. 10.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő.

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet a honvédelmi ..

28.) Korm. rendelet. A Közpénzportálon elérhető adatbázis tartalmazza a törvényben előírt valamennyi közpénzből finanszírozott és 2008. április 1-jét követően pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatokkal, illetve pályázati eljáráson kívül beküldött egyedi támogatási igényekkel kapcsolatos (a. Melléklet 5/2021. (II.17.) rendelethez. Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármestere 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (XI.30.) rendelete a fás szárú növények telepítési szabályairól. Költségvetési melléklet 27/2020 . 10/2015(VIII.22) rendelet a helyi. Melléklet 6/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről mellékletei (XLS, 96 kb) 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (Zárszámadás) (PDF, 534 kb) Melléklet 1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelethez A kormányablakban azonnal intézhető ügyek 1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem 2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének

13/2021. (VII. 15.) HM rendelet - Nemzeti Jogszabálytá

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövegét 5. számú melléklet . a 18/2003. (V. 7.) HM rendelethez . STATISZTIKAI ADATLAP a honvédelmi balesetek jelentéséhez . Kitöltési útmutató a Statisztikai adatlap a honvédelmi balesetek jelentéséhez A nyomtatvány valamennyi, szöveges választ igénylő rovatát írógéppel vagy kézzel, nyomtatott betűvel kell kitölteni (VII. 30.) IM rendelet 8. mellékletében meghatározott nyomtatványon lehet megtenni. A nyomtatvány letölthető innen: P4 nyomtatvány OKM rendelet, melynek értelmében minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott adatokat: 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.

7/2016. (VI.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (469.71 KB) 1/2016. (II.15.) a Nyírmadai Polgármesteri Hivatalban adható illetménykiegészítésről (67.12 KB) 10/2015. (XI.17.) A közterületi térfigyelő rendszerről (129.52 KB) 8/2015 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 7 100 700 Egyéb nyomtatványok nyomtatása (1+0 szín) (átlagára/ db) 6 100 600 valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb. Jogtár ® bejelentkezés. Bejelentkezés. Ha még nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, kérjük regisztráljon! A regisztrációhoz készítse elő online regisztrációs azonosítóját, melyet a termék számláján juttatunk el Önnek. Regisztráció. Elfelejtett jelszó

Video: Magyar Közlön

4. § Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről szóló 30/2014. (IV. 10.) BM rendelet. Lázár János s. k., Miniszterelnökséget vezető miniszter 1. melléklet a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei A B 1. Megnevezé 6 4728 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 48. szám 1. melléklet a 17/2015. (IV. 9.) FM rendelethez 1. melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény esetében megállapított meg nem felelések értékelési szempontjai 1

4. melléklet a 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez, a KVSZ 7.a/33. számú melléklete. Budapest XIII. kerület, Váci út - Babér utca - Madarász Viktor utca - Fiastyúk utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervlap . 5. melléklet a 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez, a KVSZ 7.b/33. számú. Melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelethez 2/2016.(II.26.) - a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 1/2016.(II.1.) - a helyi adókról szóló 10/2014 6. melléklet előirányzat-felhasználási ütemterv 2020: 7. melléklet az EU tám. megval. projektek bevételei és kiadásai: 8. melléklet adósságot keletkeztető ügyletek 2020: 9. melléklet 2020-21-22-23 évek ktgvetési terve 2020: 10. melléklet az Önkorm. közvetett támogatások tervezett nagysága 2020-ba Nyomtatványok; 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez. Posted on 2019-10-11 2019-10-11 by admin.mezotarkany. 16Mezőtárkány- TOP-3.2.1- építés- megism.- 2019- összegezés (Kbt. 79. § (2) bek.) Posted in Egyéb Post navigatio

Melléklet a 10-2015-04-28 rendelethez

4. melléklet Eger Megyei Jogú Város Onkormányzata I. oldal 4. melléklet a 23/2017. OX. 28) rendelethez V. fejezet Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 73 000 000 Forintban VI. fejezet Finanszírozási bevételek 10 506 499 449 1 261 444 137 2/2017 a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáró

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép 3,51 - 4,20 8 000 4,20 - 5,00 14 000 A mentor utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjára abban az esetben jogosult, ha az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2. 1. melléklet a 2/2019. (II.12. ) Önk.rendelethez. 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelete A polgármester általi forrásfelhasználás mértékéről. 9/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethe

7. számú melléklet a 18/2003. (v. 7.) hm rendelethez — 8 ..

2. melléklet a 7/2015 (X.OI) önkormányzati rendelethez ..

10. számú melléklet. a 18/2003. (V. 7.) HM rendelethe

Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. Gódor Lajosné Pervainé Hangodi Ágnes. polgármester jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. 05. 29. 1. sz. melléklet a 8/2015. (IV. 30.) önk. rendelethez a települési szilárd hulladék elszállításának időpontjáról és a lomhulladékok. körébe tartozó hulladékok. SZOLGÁLTATÁSOK AA 7 8. TÉRÍTÉSI DÍJAK ÖSSZEGE 7 9. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RENDJE 8 9. A TÉRÍTÉSI DÍJ ELENGEDÉSE - MÉRSÉKLÉSE 8 10. BETEGTÁJÉKOZTATÁS ÉS EGYÉB SZABÁLYOK 9 MELLÉKLETEK I. sz. melléklet: Részleges térítési díj mellett igénybe vehető szolgáltatáso 10 30 315 39 400 106 1.200 eFt 75 20 200 45 2/b. melléklet az Onkormányzat 2015. évi költségvetéséró'l szóló 1/2015. (11.12.) Önkormányzati rendelethez Kimutatás a múködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulásáról Megnevezés l. Müködési bevételek és kiadáso

Jogszabályváltozások 2015. július 01-31 10/2016.(XII.15.) - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 7/2016. (V.27.) - a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáró Legkés bb 2015. október 15-ig lehet a kifizetési kérelmet benyújtani. (91/2015. (VII. 30.) MVH Közlemény és 27/2015. (VII. 23.) számú IH közlemény). Egy ügyfél egy támogatási határozat alapján kizárólag egy kifizetési kérelmet nyújthat be. Az ügyfél szervezet nem állhat cs d-, felszámolási, végelszámolási. Polgármesteri Hivatal és az intézmények vagyoni állapotáról — a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 9. ~ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Mindszent, 2015. április 27. MF~S~Á~ Igárme ter jeg ző Kihirdetve: 2015. április 30. Dr ~ *~Ő •~~~/' 71~7